VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Biotechnologicky modifikovaná kolagenáza pro přípravu produktů moderní terapie

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: FV20139

 

Předpokládané ukončení projektu: 2021

Cílem projektu je vyvinout pokročilé výrobní technologie vysoce účinné purifikace jednotlivých proteáz, které představují aktivní součást tradičních přípravků kolagenázy. Ty se připravují fermentací kmenů Clostridium histolyticum a kromě kolagenáz třídy 1 a 2 v různém poměru obsahují také nežádoucí součásti včetně endotoxinu. Postupné dělení metodami filtrace a vysokoúčinné kapalinové chromatografie povede k získání čistých monokomponentních frakcí. Dále bude produkována modifikovaná kolagenáza s afinitní značkou, která usnadní její separaci. Separované proteázy budou kombinovány podle požadovaného určení. Výsledné přípravky budou sloužit k efektivní desintegraci orgánů a tkání pro přípravu definovaných buněčných populací a tkáňových struktur. Ty jsou dnes potřebné pro přípravu produktů tzv. "moderní terapie", jejichž výrobní postup legislativně vyžaduje deklaraci vysoké čistoty a definované aktivity všech použitých prostředků.

Tento projekt je realizován za finanční 

podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Vývoj kosmetického přípravku s obsahem bakteriofágů pro udržení přirozené kožní mikroflóry (KOSMOFAG)

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015580

 

Předpokládané ukončení projektu: 2022

Projekt se zaměřuje na výzkum bakteriofágů vhodných pro prevenci výskytu patogenních kožních bakterií a udržení přirozené kožní mikroflóry. Povede k vytvoření vhodné kosmetické formy, ve které si fágy zachovají svou stabilitu a účinnost. Výsledkem bude revoluční antibakteriální přípravek proti akné, který bude obsahovat fágy či fágové enzymy a bude svým unikátním složením konkurovat dostupným přípravkům proti akné. Cílem projektu je zrealizovat průmyslový výzkum a experimentální vývoj nového kosmetického přípravku, který bude obsahovat bakteriofágy, případně enzymy, které produkují. Tento kosmetický přípravek bude bránit usazení patogenních bakterií na kůži a pomůže tak udržení přirozené ochranné mikroflóry. Výsledkem bude užitný vzor a kosmetický přípravek bude dále uveden do výroby. V rámci projektu budou testovány bakteriofágy z firemní sbírky, ale také budou nově izolovány fágy působící preventivně na patogenní kožní bakterie. Přípravek tak bude přispívat k udržení přirozené kožní mikroflóry a tím mít nepřímo pozitivní vliv na lidské zdraví. Projekt má za cíl vytvořit vhodnou formulaci kosmetického přípravku a podmínky přípravy přípravku s bakteriofágy, které zajistí jeho vysokou účinnost, dostupnost, intoxicitu a trvanlivost.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Vývoj nových léčiv proti původci moru včelího plodu (AFB) na bázi fágových endolyzinů

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015668

 

Předpokládané ukončení projektu: 2022

Cílem projektu je, ve spolupráci MB PHARMY s farmaceutickou společností Dyntec, vybudovat poloprovoz jako zázemí pro vývoj, klonování a identifikaci vhodných kandidátů fágových endolyzinů, které budou vykazovat dostatečnou účinnost proti patogenním variantám sporulující bakterie Peanibacillus larvae (PL) způsobující onemocnění "Mor včelího plodu" (AFB). Rekombinantní fágové endolyziny budou vyvíjeny a vyráběny ve spolupráci s Biotechnologickým ústavem AV ČR. Zkoušení a experimentální práce s nově vyvíjenými fágovými přípravky budou probíhat v režimu in vitro. V případě pozitivních výsledků a souhlasu státních autorit budou následně probíhat preklinické a klinické zkoušky na laboratorním modelu a včelách v režimu in vivo ve validních klinických studiích dle schváleného projektu pokusů a ve spolupráci s VFU Brno, Ústav ekologie a chorob zvěře, ryb a včel. Dále bude studována jejich farmakokinetika a farmakodynamika od podání přípravku do organismu včel až po jeho eliminaci z organismu, a také nepříznivé efekty na jejich zdraví a fyziologickou mikrobiotu. Bude ověřována specifické či subpopulační rezistence PL vůči různým fágovým endolyzinům a případné nepříznivé reakce související s jejich podáním. Všechny tyto poznatky budou sloužit k vývoji účinného léčebného přípravku. Základním předpokladem jeho úspěšné registrace bude doložení všech požadovaných informací o struktuře a mechanismu působení použitého endolyzinu a rozptýlení jakékoliv pochybnosti o negativním vlivu na zvířata a vnější prostředí. Do současné doby neexistuje v západní Evropě registrovaný komerční přípravek proti původci AFB, byli však povoleny preklinické a klinické studie na včelách s nadějnými výsledky. Proto v současné době probíhá intenzivní výzkum v této oblasti s cílem získat dostatek informací a experimentálních dat potřebných k úspěšné registraci produktu.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Projekt na ochranu práv prumyslového vlastnictví

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_030/0005988

 

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2016–2020

Cílem projektu je ochrana práv průmyslového vlastnictví společnosti MB PHARMA s.r.o. Společnost MB PHARMA klade velký důraz na ochranu duševního vlastnictví (IP). IP nových produktů budou ochráněny portfoliem mezinárodních a EU ochranných známek (OZ), které budou navazovat na stávající portfolio tuzemských OZ. Tato chráněná označení budou symbolem záruky a kvality nových produktů, které žadatel nabízí a prodává na tuzemský a zahraniční trh. Dále připravujeme patentovou ochranu postupu přípravy a kontroly výsledku vývoje v rámci tzv. biotechnologického patentu a užitného vzoru.

EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 
 
 
 

Zavedení purifikačního kroku při výrobě fágových lyzátů

IDENTIFIKAČNÍ KÓD: FX01030019

 

DOBA ŘEŠENÍ PROJEKTU: 2020 - 2023

Hlavním cílem projektu je implementace nového purifikačního kroku do výroby bakteriofágových lyzátů. Na základě výsledků testů bude nejvhodnější metoda, anebo jejich kombinace, implementována do zkušební výroby lyzátů. Ta bude následně obdobným způsobem testována a optimalizovaná. Nakonec dojde k zahájení rutinní výroby v rámci certifikované Správní výrobní praxe (SVP). Součástí projektu je také navázaní nových výzkumných a obchodních spoluprací.

Tento projekt je realizován za finanční 

podpory z prostředků státního rozpočtu 

prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu
v rámci programu Country for Future

 

©2019 by MB PHARMA s.r.o.